Aktualizované 27.9.2012

 
 Úvod
 Svätý Bystrík
 Vyobrazenia  sv. Bystríka
 Patrocínia  sv. Bystríka
 Ján Pavol II.  o sv. Bystríkovi
 Báseň  o sv. Bystríkovi
 Odkaz sv. Bystríka
 Odkazy na www
 Kniha návštev
 Kontakt

     


 

       

 


 

Spolok svätého Bystríka pôsobi v rámci občianskeho združenia Klub Bystríkov, ktoré vzniklo registráciou na Ministerstve vnútra SR dňa 19.12.2000.

Patrónom nášho spolku je svätý Bystrík -  nitriansky biskup a mučeník - ktorý žil v 11. storočí. Zahynul počas pohanského povstania v Uhorsku roku 1046.

Snažíme sa priblížiť jeho odkaz pre dnešnú spoločnosť. Našim poslaním je vyzdvihnutie tejto osobnosti slovenských národných dejín a oboznámenie širokej verejnosti s jej životom. Predsavzali sme si, zistiť a zozbierať o ňom čo najviac dostupných informácii. Kiež by sa nám podarilo prehĺbiť na Slovensku úctu k tomuto svätcovi.

Členom Spolku svätého Bystríka sa môže stať každý, kto o to prejaví záujem.  Ozvite sa nám!

Modlitba k svätému Bystríkovi:

Pane a Bože náš,
ty si ozdobil svätého biskupa Bystríka korunou mučeníctva,
a tak si mu dal účasťna svojej sláve.
Prosíme Ťa, rozmnož aj v nás vieru v teba a pomáhaj nám podľa nej žiť, aby sme ustavične rástli v láske k tebe a blížnym.
Skrze Krista nášho Pána. Amen.

S cirkevným schválením Biskupského úradu v Nitre, dňa 17.5.2004, č.j 668/2004

ikona sv. Bystríka od akademickej maliarky Edity Ambrušovej  

NAVŠTÍVTE STRÁNKY KLUBU BYSTRÍKOV

Svätý Bystrík na krížovej ceste na Zobore

Sv. Bystríka nájdeme na jednom zo zastavení krížovej cesty, vedúcej od Svoradovho prameňa k Svoradovej jaskyni na Zobore. Krížová cesta bola posvätená nitrianskym diecéznym biskupom mons. Viliamom Judákom 12. júla 2009. Na paneloch krížovej cesty sú ilustrácie Ľudovíta Bebjaka z knihy Krížová cesta národných svätcov spolu s popisom života jednotlivých slovenských svätcov a krátkymi modlitbami. Na paneli siedmeho zastavenia, na ktorom je sv. Bystrík, je tento text: „Kiež by sme sa nebáli vydávať svedectvo pravde i vtedy, keď to nik nebude považovať za hrdinstvo, ako to dokázal sv. Bystrík."


Svätý Bystrík

V stredovekých záznamoch a prameňoch dejepisci Bystríka uvádzajú v latinskom znení tiež ako Beztertus Nitriensis, Bestredius, Bestridus, Bestricus, Bistridus, Bistritus. Slovenskí historici, najmä však J. Kompánek (1836-1917) ho po dôkladných štúdiách nazýva Bystríkom. Maďarskí autori ho citujú ako Beszteréd, Besztrik.

Presné miesto a čas narodenia svätého Bystríka nepoznáme, ako však tvrdia historické záznamy, pochádzal z vyššieho rodu z okolia Nitry, kde bolo silné kresťanské slovienské etnikum, ktoré si uchovalo svoju vieru od čias pôsobenia vierozvestov sv. Cyrila a Metoda a aj po zániku Veľkomoravskej ríše v roku 907. Z mladosti sv. Bystríka je nám známa skutočnosť, že absolvoval učilište sv. Hypolita na Zobore, založené ešte za čias Veľkej Moravy. O rehoľníkoch a žiakoch zo zoborského kláštora, ako pokračovateľoch štafety sv. Cyrila, sv. Metoda a sv. Gorazda, vieme, že sa snažili o šírenie slovienskej liturgie. Po zániku Veľkej Moravy sa o christianizáciu dnešného Maďarska starali okrem nemeckých kňazov aj kňazi zo spomínaného učilišťa sv. Hypolita na Zobore. Okrem sv. Bystríka k nim patrili sv. Astrik, sv. Andrej-Svorad a Benedikt, sv. Maurus, sv. Prokop a sv. Radla.

viac

Svätý Bystrík - svätec spájajúci národy

Osobnosť svätého Bystríka, biskupa a mučeníka, je pre Slovákov vzácna, pretože ako nitriansky biskup bol pokračovateľom, šíriteľom a obrancom vzácneho dedičstva Cyrila a Metoda na miestach posvätených ich prítomno- sťou.

Svätého Bystríka si však ešte viac ako Slováci, ktorí na neho v poslednej dobe skoro zabudli, uctievajú  Maďari, ktorých predkovia ho v období vzbury proti kresťanským hodnotám v ranom období kresťanstva v Uhorsku zabili.

Svätý Bystrík figuruje v litániách ku maďarským svätým. V kostoloch sa jeho spomienka slávi 24. septembra spolu so sv. Gerardom.

Svätý Bystrík je svätec, ktorý rozsieval kresťanskú vieru na území svojej diecézy obom národom, Slovákom aj Maďarom. Oba národy si spoločne pripomínajú jeho obetu, keď neváhal v pohnutých časoch položiť život za pravdu - za vieru, ktorá bola, je a bude stále  jednou z najdôležitejších  hodnôt našej spoločnosti.   

Svätý Bystrík (Szent Beszteréd) na maďarských web stránkach

 

 

 
Slávenie svätého Bystríka v Pravoslávnej cirkvi

Posvätný Synod Pravoslávnej cirkvi v Čechách a na Slovensku sa na svojom zasadaní koncom roku 2010 zaoberal slávením slovenských svätcov z 11. storočia: Bystríka, Andreja – Svorada a Benedikta. Zavedenie slávenia posudzuje Historická komisia na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity. Pri tejto príležitosti archimandrita Serafim Šemjatovskij namaľoval ikonu sv. Bystríka.

Dom svätého Bystríka v Čičmanoch

Dňa 21. novembra 2003 kardinál mons. Ján Chryzo- stom Korec, posvätil Dom sv. Bystríka v Čičmanoch, ktorý bude slúžiť ako exercíčne a rekreačné zariadenie pre Nitriansku diecézu.

Štedrosť dobrodincov z diecézy a zo zahraničia, ktorí svojou materiálnou pomocou prispeli k rekonštrukcii, pripo- mína aj pamätná tabuĺa, ktorá sa nachádza pri vchode do Domu.

Dom sv. Bystríka vznikol prestavbou objektu bývalej papučiarne Rajčianka, haly boli rozšírené a zrekon- štruované na bezbarierové bývanie.  

Správcom Domu sv. Bystríka je vdp. Ján Smolka.           (041/5492108)

Kostol sv. Bystríka v Hajnej Novej Vsi

Bratislavsko-trnavský arcibis- kup mons. Ján Sokol požehnal v sobotu 25. novembra 2006 o 10.00 hodine v obci Hajná Nová Ves pri Topoľčanoch nový kostol sv. Bystríka. Tento kostol vo filiálke farnosti Urmince je popri kostole sv. Bystríka v obci Nemce pri Banskej Bystrici požehnanej 15. septembra 2006 druhý chrám s patrocíniom sv. Bystríka na Slovensku posvätený v roku 2006, kedy sme si pripomenuli 960. rokov od umučenia tohto svätca.

pixel