Úvod
 Svätý Bystrík
 Vyobrazenia  sv. Bystríka
 Patrocínia  sv. Bystríka
 Ján Pavol II.  o sv. Bystríkovi
 Báseň  o sv. Bystríkovi
 Odkaz sv. Bystríka
 Odkazy na www
 Facebook
 Kontakt

     


 

       

 


 

Spolok svätého Bystríka pôsobi v rámci občianskeho združenia Klub Bystríkov, ktoré vzniklo registráciou na Ministerstve vnútra SR dňa 19.12.2000.

Patrónom nášho spolku je svätý Bystrík -  nitriansky biskup a mučeník - ktorý žil v 11. storočí. Zahynul počas pohanského povstania v Uhorsku roku 1046.

Snažíme sa priblížiť jeho odkaz pre dnešnú spoločnosť. Našim poslaním je vyzdvihnutie tejto osobnosti slovenských národných dejín a oboznámenie širokej verejnosti s jej životom. Predsavzali sme si, zistiť a zozbierať o ňom čo najviac dostupných informácii. Kiež by sa nám podarilo prehĺbiť na Slovensku úctu k tomuto svätcovi.

Členom Spolku svätého Bystríka sa môže stať každý, kto o to prejaví záujem.  Ozvite sa nám!

Modlitba k svätému Bystríkovi:

Pane a Bože náš,
ty si ozdobil svätého biskupa Bystríka korunou mučeníctva,
a tak si mu dal účasť na svojej sláve.
Prosíme Ťa, rozmnož aj v nás vieru v Teba a pomáhaj nám podľa nej žiť, aby sme ustavične rástli v láske k Tebe a blížnym.
Skrze Krista nášho Pána. Amen.

S cirkevným schválením Biskupského úradu v Nitre, dňa 17.5.2004, č.j 668/2004

ikona sv. Bystríka od akademickej maliarky Edity Ambrušovej  

AKTUALITY NÁJDETE NA FACEBOOKU

Svätý Bystrík na krížovej ceste na Zobore

Sv. Bystríka nájdeme na jednom zo zastavení krížovej cesty, vedúcej od Svoradovho prameňa k Svoradovej jaskyni na Zobore. Krížová cesta bola posvätená nitrianskym diecéznym biskupom mons. Viliamom Judákom 12. júla 2009. Na paneloch krížovej cesty sú ilustrácie Ľudovíta Bebjaka z knihy Krížová cesta národných svätcov spolu s popisom života jednotlivých slovenských svätcov a krátkymi modlitbami. Na paneli siedmeho zastavenia, na ktorom je sv. Bystrík, je tento text: „Kiež by sme sa nebáli vydávať svedectvo pravde i vtedy, keď to nik nebude považovať za hrdinstvo, ako to dokázal sv. Bystrík."


Svätý Bystrík

V stredovekých záznamoch a prameňoch dejepisci Bystríka uvádzajú v latinskom znení tiež ako Beztertus Nitriensis, Bestredius, Bestridus, Bestricus, Bistridus, Bistritus. V Maďarsku je označovaný ako Beszteréd či Besztrik.

Tradícia považujúca svätého Bystríka za nitrianskeho biskupa je stará, prvým dochovaným historickým prameňom dokazujúcim jeho pôsobenie v Nitre sú Annales ecclesiastici regni Hungariae Melchiora Inchofera z roku 1644. Podľa súčasnej historiografie nemožno síce jednoznačne dokázať existenciu biskupstva v Nitre v prvej polovici 11. storočia, svätý Bystrík, ktorý však predtým pôsobil ako prepošt Nitrianskej kapituly, mohol mať podľa názoru historikov biskupské svätenie ad personam podobne ako spišský prepošt. Za nitrianskeho biskupa ho ustanovil kráľ Štefan I. pravdepodobne okolo roku 1034.

Úcta k sv. Bystríkovi je na Slovensku stále živá. Okrem jeho vyobrazení vo forme vitráží či ilustrácií sa na Slovensku nachádza aj niekoľko kostolných malieb.

Viac

Školská divadelná hra s postavou svätého Bystríka

Sv. Bystrík sa vyskytuje ako postava v školskej divadelnej hre o čanádskom biskupovi sv. Gerardovi (v latinčine) z roku 1650, ktorá vznikla na jezuitskom gymnáziu v Spišskej kapitule (S. Gerardus Csanadiensis Episcopus). Táto historicky koncipovaná školská dráma bola vytlačená v levočskej tlačiarni Vavrinca Brewera.

 

Úryvok ze štvrtého dejstva: "Božia láska a uctievači Márie sa lúčia s uhorským trojvrším. Duchom biskupov Gerarda, Bystríka a Bulda naleje Božia láska krv, ktorá jej vytiekla z rán, a keď praskne panónske trojvršie, je vzatá do neba."

Odborná štúdia k tejto problematike

 

 
Slávenie svätého Bystríka v Pravoslávnej cirkvi

Posvätný Synod Pravoslávnej cirkvi v Čechách a na Slovensku sa na svojom zasadaní koncom roku 2010 zaoberal slávením slovenských svätcov z 11. storočia: Bystríka, Andreja – Svorada a Benedikta. Zavedenie slávenia posudzuje Historická komisia na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity. Pri tejto príležitosti archimandrita Serafim Šemjatovskij namaľoval ikonu sv. Bystríka.

Dom svätého Bystríka v Čičmanoch

Dňa 21. novembra 2003 kardinál mons. Ján Chryzo- stom Korec, posvätil Dom sv. Bystríka v Čičmanoch, ktorý bude slúžiť ako exercíčne a rekreačné zariadenie pre Nitriansku diecézu.

Štedrosť dobrodincov z diecézy a zo zahraničia, ktorí svojou materiálnou pomocou prispeli k rekonštrukcii, pripo- mína aj pamätná tabuĺa, ktorá sa nachádza pri vchode do Domu.

Dom sv. Bystríka vznikol prestavbou objektu bývalej papučiarne Rajčianka, haly boli rozšírené a zrekon- štruované na bezbarierové bývanie.  

Odkaz na web s možnosťou rezervácie ubytovania

Kostol sv. Bystríka v Hajnej Novej Vsi

Bratislavsko-trnavský arcibis- kup mons. Ján Sokol požehnal v sobotu 25. novembra 2006 o 10.00 hodine v obci Hajná Nová Ves pri Topoľčanoch nový kostol sv. Bystríka. Tento kostol vo filiálke farnosti Urmince je popri kostole sv. Bystríka v obci Nemce pri Banskej Bystrici požehnanej 15. septembra 2006 druhý chrám s patrocíniom sv. Bystríka na Slovensku posvätený v roku 2006, kedy sme si pripomenuli 960. rokov od umučenia tohto svätca.

pixel